© Anders Johnsen.


I väntan på andra varvet stod ekipagen i kö.